Có 1 kết quả:

tâm lực

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lòng dạ và sức mạnh thân thể — Sức làm việc bằng trí óc.

Một số bài thơ có sử dụng