Có 1 kết quả:

tâm phòng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Phần rỗng ở trong trái tim, để chứa máu — Buồng tim, chỉ lòng dạ.