Có 1 kết quả:

tâm đầu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lòng dạ hợp nhau. Thường nói: Tâm đầu ý hợp. Đoạn trường tân thanh : » Hai bên ý hợp tâm đầu «.