Có 1 kết quả:

tâm thụ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lấy tấm lòng mà truyền dạy cho.