Có 1 kết quả:

tâm cảnh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sự bày ra trong lòng, nỗi lòng.

Một số bài thơ có sử dụng