Có 1 kết quả:

tâm trí

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lòng dạ và đầu óc.

Một số bài thơ có sử dụng