Có 1 kết quả:

tâm phục

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thật lòng kính trọng vâng theo — Lấy tấm lòng cao cả mà khiến người khác kính trọng vâng theo.