Có 1 kết quả:

tâm pháp

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng nhà Phật, chỉ cách truyền đạo bằng tấm lòng, chớ không phải bằng lời giảng.

Một số bài thơ có sử dụng