Có 1 kết quả:

tâm mãn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hài lòng, vừa lòng.

Một số bài thơ có sử dụng