Có 1 kết quả:

tâm triều

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tư tưởng tình cảm dâng lên trong lòng.

Một số bài thơ có sử dụng