Có 1 kết quả:

tâm đăng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngọn đèn trong lòng, tiếng nhà Phật, chỉ Phật tính trong mỗi người, giống như ngọn đèn soi sáng lòng dạ.

Một số bài thơ có sử dụng