Có 2 kết quả:

tâm lítâm lý

1/2

tâm lí

phồn & giản thể

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái lẽ chi phối lòng dạ con người.

tâm lý

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tâm lý