Có 1 kết quả:

tâm tật

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Tâm bệnh 心病.

Một số bài thơ có sử dụng