Có 1 kết quả:

tâm bệnh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bệnh tật do sự lo buồn nghĩ ngợi mà ra.

Một số bài thơ có sử dụng