Có 1 kết quả:

tâm minh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đem lòng thành thật mà thề ước với nhau. Đoạn trường tân thanh : » Tâm minh xin quyết với nhau một lời «.