Có 1 kết quả:

tâm bình

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái cân trong lòng. Chỉ tấm lòng vô tư, không thiên vị.