Có 1 kết quả:

tâm tự

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nỗi lòng.