Có 1 kết quả:

tâm não

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tim và óc — Chỉ lòng dạ và đầu óc.