Có 1 kết quả:

tâm đảm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tim và mật. Chỉ lòng dạ cứng cõi.