Có 1 kết quả:

tâm tạng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Quả tim.