Có 1 kết quả:

tâm hư

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Không có thành kiến, không cố chấp, không tự mãn. ◇Hoài Nam Tử 淮南子: “Cố đắc đạo giả, chí nhược nhi sự cường, tâm hư nhi ứng đương” 故得道者, 志弱而事強, 心虛而應當 (Nguyên đạo 原道).
2. Sợ hãi, khiếp đảm. ◇Nhị khắc phách án kinh kì 二刻拍案驚奇: “Hạ Tác Nhân thử thì tâm hư dĩ kinh đáo liễu cực điểm, nhất khán kiến liễu hách đắc hồn bất phụ thể, hãn như vũ hạ, bất giác chiến đẩu khởi lai” 夏作人此時心虛已經到了極點, 一看見了嚇得魂不附體, 汗如雨下, 不覺戰抖起來 (Quyển ngũ lục).
3. Thần kinh suy nhược. Cũng có nghĩa là tim đập không bình thường. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: “Giả Chính dĩ cản đắc tâm hư khí suyễn, kinh nghi bất định” 賈政已趕得心虛氣喘, 驚疑不定 (Hồi 120).

Một số bài thơ có sử dụng