Có 1 kết quả:

tâm thuật

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lòng dạ.

Một số bài thơ có sử dụng