Có 1 kết quả:

tâm tài

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Suy tính quyết định trong lòng.

Một số bài thơ có sử dụng