Có 1 kết quả:

tâm kính

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lòng dạ trong sáng như tấm gương.

Một số bài thơ có sử dụng