Có 1 kết quả:

tâm linh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lòng dạ đầu óc sáng suốt của con người.