Có 1 kết quả:

tâm âm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng tim đập.