Có 1 kết quả:

tâm lĩnh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dùng tấm lòng mà đón nhận.