Có 1 kết quả:

tất định

1/1

tất định

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

chắc chắn, nhất định, tất nhiên

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chắc chắn, không thay đổi — Chắc chắn phải như vậy, không thể khác.