Có 1 kết quả:

tất tương

1/1

tất tương

phồn thể

Từ điển phổ thông

chắn chắn sẽ, không thể tránh khỏi

Một số bài thơ có sử dụng