Có 1 kết quả:

tất đắc

1/1

tất đắc

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cần phải, nhất thiết

Một số bài thơ có sử dụng