Có 1 kết quả:

tất chí

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sự việc ắt phải đến như thế.