Có 1 kết quả:

tất nhu

1/1

tất nhu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cần thiết, không thể thiếu, không thể bỏ qua