Có 1 kết quả:

kỵ hận

1/1

kỵ hận

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

đố kỵ, ghen ghét, ghen tị