Có 2 kết quả:

kị đạnkỵ đạn

1/2

kị đạn

phồn thể

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sợ hãi kiêng nể.

kỵ đạn

phồn thể

Từ điển phổ thông

sợ hãi, e sợ