Có 1 kết quả:

nhẫn khí

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Gắng nhịn nỗi giận, dằn lòng giận.