Có 1 kết quả:

vong khước

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Quên mất.

Một số bài thơ có sử dụng