Có 1 kết quả:

vong ân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Quên ơn.

Một số bài thơ có sử dụng