Có 1 kết quả:

vong hoài

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Quên cả lòng dạ, ý nói không để lòng dạ vào việc gì.

Một số bài thơ có sử dụng