Có 1 kết quả:

vong bản

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Quên nguồn gốc.

Một số bài thơ có sử dụng