Có 2 kết quả:

vong kívong ký

1/2

vong kí

phồn thể

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Quên, không còn nhớ nữa ( Bạch thoại ).

Một số bài thơ có sử dụng

vong ký

phồn thể

Từ điển phổ thông

quên đi, quên mất

Một số bài thơ có sử dụng