Có 1 kết quả:

mang bất quá lai

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Công việc nhiều quá làm không xuể. ◎Như: “nhất đáo quá niên, yếu tố đích sự na ma đa, nhĩ môn như quả bất bang mang, ngã nhất cá nhân thị mang bất quá lai đích” 一到過年, 要做的事那麼多, 你們如果不幫忙, 我一個人是忙不過來的.