Có 1 kết quả:

mang lục

1/1

mang lục

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bận rộn, hối hả, vội vàng

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bận rộn lắm, công việc không hở tay.