Có 1 kết quả:

trung can

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lá gan tận lực với vua, chỉ tâm lòng sống chết vì vua. Văn tế Vũ Tính và Ngô Tùng Châu của Đặng Đức Siêu: » … Ngọn quang minh hun mái tấm trung can «.

Một số bài thơ có sử dụng