Có 1 kết quả:

khoái lạc

1/1

khoái lạc

giản thể

Từ điển phổ thông

khoái lạc, vui sướng, sung sướng