Có 1 kết quả:

khoái khẩu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sướng miệng, chỉ sự ăn ngon.