Có 1 kết quả:

khoái tâm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vừa lòng, cảm thấy vui sướng.

Một số bài thơ có sử dụng