Có 1 kết quả:

kĩ tâm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lòng hại người.