Có 1 kết quả:

khảng khái

1/1

khảng khái

phồn thể

Từ điển phổ thông

khảng khái, nồng nhiệt, mãnh liệt

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hăng hái, mạnh dạn, không sợ nguy đến thân.

Một số bài thơ có sử dụng