Có 1 kết quả:

hoài niệm

1/1

hoài niệm

giản thể

Từ điển phổ thông

hoài niệm, kỷ niệm, hoài ức