Có 1 kết quả:

hoài bão

1/1

hoài bão

giản thể

Từ điển phổ thông

hoài bão, ấp ủ

Một số bài thơ có sử dụng